آرووم بروع
//•نفسمـ صداتـ میاد-🙉🍃-
//•ارومـ تر قربونشـ برو-👷✨-
//•نفسمـ اشکامو ریختمـ-🚶🏻🌬-
//•پشتـ پاتـ ارومـ برو-🐬🌊-

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ دوشنبه 26 مهر 1395 ] [ 20:49 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 180 ] [ ]
صاحب دنیام•//از وقتیـ رفتیـ🐬🌊••
•\\شبا با اینکعـ تنهامـ🌚🌹••
•//انگارهمشـ رو ابرامـ🚶🏻🌬••
•\\انگار صاحبـ دنیامـ🌍🍃••

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ دوشنبه 26 مهر 1395 ] [ 20:44 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 165 ] [ ]
دست نویس


انقد از بدے ها نوشتمـ[•👷🍃•]
کہـ ـ خونمو ببینے[•🐬🌊•]
هرجارو بگردے[•🐥🌸•]
پُر دستـ نویسمـ ـ[•🚶🏻🌬•]


[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ دوشنبه 26 مهر 1395 ] [ 20:42 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 152 ] [ ]
.,,


•//زیاد سختـ ـ نگیر•🙈💕•
•//قصـ ـہ همینـ بود•🐬🌊•
•//تو بریدیـ"منـ•🔪🍃•
•//نتونستمـ بدوزمـ•🐥🌸•

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ دوشنبه 19 مهر 1395 ] [ 20:52 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 259 ] [ ]
دیونم هنوز• دیوونمـ هنوز-👻🌹-
• فکرمیکنمـ دلتـ صافہ-🙈💞-
• یہ روز بہتـ میگنـ-😼🍃-
• امینتـ زیر خاکہ-🐬🌊-

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ سه شنبه 13 مهر 1395 ] [ 11:22 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 153 ] [ ]
بعضی وقتا


//•بعضے وقتا تامیاد[•🌚🌹•]
//•خندمـ بگیرهہ[•😹💞•]
//•فکرتو دوبارهہ میاد[•🙇🏻✨•]
//•حالمو میگیرهہ

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 5 ]

[ جمعه 9 مهر 1395 ] [ 14:16 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 159 ] [ ]
تنهایی🕸|• دنیـــ🌎ـــــا🍃
🕸|• تنهایے هاے🙃
🕸|• زیادے داره🙌🏻
🕸|• ولـــــے✨
🕸|• تنهایے مـݧ 🙂
🕸|• دنیـــــ🌎ـــــایے داره❤️

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 9 مهر 1395 ] [ 14:15 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 159 ] [ ]
◕‿خدایا◕‿◕


خُدایا بندِهـ هاتـ{🤘🏿🌿}
بهـ خودِتـ کهـ نرفتنـ{🌸🔪}
پسـ بهـ کی رفتنـ اینقدر نامردن{🙇🏻🌾}

[ امتیاز :

] [ نتیجه : 3 ]

[ جمعه 9 مهر 1395 ] [ 14:03 ] [ ❤reyhane ❤ ] [ بازدید : 78 ] [ ]
◕‿دختر◕‿◕